Algemene Voorwaarden Webwinkel Plantics

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft door middel van een overeenkomst op afstand en deze producten door Plantics worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Plantics;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Plantics in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Plantics en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Plantics: de rechtspersoon Plantics A B.V., kantoorhoudende aan de Westervoortsedijk 73 BF (6827 AV) te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73383678;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Plantics gelijktijdig in dezelfde ruimte samen zijn gekomen.

Artikel 2 - Identiteit van Plantics

Plantics A B.V.
handelend onder de naam: Plantics

Vestigings- & bezoekadres:
Westervoortsedijk 73 BF, 6827 AV Arnhem

Telefoonnummer: 026 30 36 040
E-mail: sales@plantics.com

KvK-nummer: 73383678
Btw-identificatienummer: NL859501681B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Plantics en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Plantics en de Consument.
 2. Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Plantics voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Plantics zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving van het product is voldoende gedetailleerd zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als Plantics gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Plantics niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Plantics onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Plantics is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Plantics passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Plantics voor een veilige web-omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal Plantics daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Plantics zal uiterlijk bij levering van het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Plantics waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, de kosten van aflevering, de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  5. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht voor de Consument

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Plantics  mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar de Consument is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 3. Indien de 14e dag van genoemde bedenktermijn in het weekend of op een feestdag valt, dan eindigt de bedenktermijn op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 7 - Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan beschreven in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Plantics hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze aan Plantics.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Plantics. Dit hoeft niet als Plantics heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Plantics verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Plantics bij herroeping

 1. Als Plantics de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt Plantics na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Plantics vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief de eventuele leveringskosten door Plantics in rekening gebracht voor het geleverde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument Plantics de herroeping meldt.
 3. Tenzij Plantics  aanbiedt het product zelf af te halen, mag Plantics wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Plantics gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

Artikel 10 - De prijs en betaling

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen onmiddellijk bij het aangaan van de Overeenkomst op afstand te worden voldaan.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst, levering en uitvoering

 1. Plantics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Plantics kenbaar heeft gemaakt.
 3. Plantics zal de door de Consument geplaatste bestellingen binnen 8 weken uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Plantics is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overschrijding van genoemde leveringstermijn die zij tedelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding noch het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Plantics staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Plantics tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan Plantics bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Garantie

 1. Plantics verleent voor de door haar geleverde producten, te rekenen vanaf de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, de Consument garantie voor zover het betreft aan Plantics toe te schrijven gebreken, welke bij normaal gebruik optreden, en wel op basis van de volgende afschrijvingsregels:
  • binnen 1 jaar na ontvangst van het product: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging komen volledig voor rekening van Plantics;
  • na 1 jaar, maar binnen 2 jaar na ontvangst van het product: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging komen voor 2/3 voor rekening van Plantics;
  • na 2 jaar, maar binnen 3 jaar na ontvangst van het product: de kosten van reparatie respectievelijk vervanging komen voor 1/3 voor rekening van Plantics.
 2. Verkeerd gebruik of onvoldoende zorg voor de geleverde producten doen bovengenoemde garanties vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met het verkeerde gebruik en/of onvoldoende zorg.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De Consument dient het door Plantics geleverde product zo spoedig mogelijk na levering te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Klachten over het geleverde product dient de Consument binnen 14 dagen nadat hij de tekortkomingen heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven bij Plantics in te dienen.
 3. Bij Plantics ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Plantics binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen Plantics en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van eventuele geschillen tussen Plantics en de Consument is de rechter binnen het arrondissment waarin Plantics is gevestigd exclusief bevoegd van het geschil kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

 

 

 

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

E-mail: sales@plantics.com

 

Aan: Plantics A B.V.

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding producten]

 

ontvangen op [datum ontvangst producten]

[naam consument]

[adres consument]

[handtekening consument] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)